ALGEMENE VOORWAARDEN

Voorwaarden Huur pleziervaartuig

Verplichtingen huurder;  Huurder is verplicht: 1. De verschuldigde huur- en borgsom, respectievelijk annuleringskosten te voldoen, ook al gebruikt hij het vaartuig niet of voor een gedeelte van de huurperiode;  2. Het vaartuig als een zorgvuldig schipper, overeenkomstig zijn instructieboekje te gebruiken; 3. De instructies van de verhuurder op te volgen; 4. Het vaartuig niet aan anderen dan ondergetekende in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren; 5. Het vaartuig tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de huurperiode – behoudens normale slijtage – in te leveren bij de verhuurder. Huurder=bestuurder van de boot. Borg;  Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een borg aan ver- huurder. Dit bedrag zal door verhuurder, zonder inhouding van administratiekosten of dergelijke, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd zal zijn. Annulering huurder 1. Huurder dient schriftelijk, bij voorkeur aangetekend, te annuleren. 2. Bij annulering tot 3 dagen voor aanvangsdatum is huurder geen annuleringskosten verschuldigd. 3. Bij annulering vanaf 3 dagen voor aanvangsdatum word 100% van de huurprijs in rekening gebracht. Niet nakoming 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht op de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een bijzondere aard of geringe omvang is. Bij ontbinding bestaat tevens aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, als de tekortkoming aan de ander kan worden toegerekend. Als de vakantie door de tekortkoming geheel of gedeeltelijk is bedorven kan de huurder hier een schadevergoeding voor eisen. 2.Brengt huurder het vaartuig later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder recht op 100 % van de huursom en vergoeding van de daardoor ontstane schade gedurende de huurperiode. Brengt de huurder het vaartuig niet terug dan zal de waarde van de gehuurde boot op de huurder worden verhaald en alle bijkomende kosten. Schade 1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van het vaartuig, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende sleep- en bergingskosten, tenzij de schade wordt gedekt door een WA Cascoverzekering welke ingevolge deze overeenkomst verzekerd had behoren te zijn. Dit bedrag is maximaal het eigen risico. 3. Indien de verhuurder eigen risico in rekening wordt gebracht zal deze verhaald worden op de huurder. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d. die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of de medepassagiers gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor de verhuurder, en voor zover ook mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting Op deze overeenkomst is Nederlandsrecht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. In- dien terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Algemene huurvoorwaarden sup/kano

De huurder aanvaardt deze voorwaarden bij een reservering. Omschrijving begrippen. In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘SUP ’: (Stand Up Paddleboard; ) en kano huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit; verhuurder: Sup & watershop die als verhuurder de huurovereenkomst sluit; schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van: gebruiker: de huurder of diegene die krachtens arbeidsovereenkomst voor de huurder werkzaamheden verricht; beschadiging: (waaronder ook begrepen een toestand van de SUP/kano of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van de SUP/kano of van toebehoren daarvan (onder meer vinnen, leash, peddel, pomp,tas) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) de SUP/kano en de derving van huurinkomsten; met of door de SUP/kano aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder van de SUP/kano jegens derden aansprakelijk is.

GENERIEKE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van SUPS/kano’s inclusief eventuele accessoires, die tussen verhuurder en huurder worden gesloten. Artikel 2: De overeenkomst 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode. Artikel 3: De prijs en de prijswijzigingen 1. De huursom en de eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Artikel 4: De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

1. Huurder is verplicht de SUP/kano uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf terug te bezorgen.

2. Indien de SUP/kano niet na afloop van de eventueel verlengde huurovereenkomst is ingeleverd op de afgesproken wijze, is verhuurder gerechtigd de SUP/kano onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de SUP/kano weer in het bezit is van verhuurder.

3. Indien huurder de SUP/kano niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder extra huur te belasten zijnde €10,00 euro per half uur met een maximum van 100,00 euro per dag. Als het feitelijk blijvend onmogelijk is om de SUP/kano te retourneren dan wordt geen verhoogde huurprijs in rekening gebracht. De verhoging van de huurprijs geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 5: Betaling 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom vooraf te worden betaald. Artikel 6: Verplichtingen huurder

1. De huurder erkent de SUP/kano met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens de SUP/kano in gebruik wordt genomen verplicht de huurder zich telkens de vereiste voorbereidings- en controlehandelingen te verrichten zoals in het uitgereikte instructieformulier staat omschreven.

2. Onverminderd het onderstaande dient huurder met de SUP/kano om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat de SUP/kano overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

3. Huurder is gehouden de SUP in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen.

4. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruikers de SUP/kano gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.

6. Het is huurder niet toegestaan de SUP/kano zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder te verhuren.

7. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan de SUP/kano, is het huurder niet toegestaan de SUP/kano te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de veiligheid.

8. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de gebruiker en toe te zien op de nakoming daarvan.

9. Het is de huurder niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder enige verandering aan/op de SUP/kano te brengen of te laten brengen. 10. Huurder dient zorg te dragen voor een tenminste deugdelijke WA-verzekering.

Artikel 7: Instructies voor de huurder

1. Huurder is gehouden de SUP/kano schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 20,- (inclusief BTW).

2. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met de SUP/kano toegebracht of vermissing van de SUP/kano is huurder verplicht: – hier zo spoedig mogelijk melding van te maken; – de instructies van verhuurder op te volgen; – gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken; – de SUP/kano niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; – de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

3. Bij ongevallen of vermissing is huurder daarnaast verplicht: – onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse; – niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;- zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

4. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over: – het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de SUP/kano ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; – defect raken van de SUP/kano; – vermissing van of anderszins verlies van de macht over de SUP/kano, onderdelen en toebehoren daarvan; – beslaglegging op de SUP/kano; en over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

5 . Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment de SUP/kano heeft gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

6. Huurder erkent de SUP/kano met toebehoren in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade 1. Huurder is in geval van schade aan de SUP/kano aansprakelijk tot het op het huurcontract vermelde eigen risico van € 600,– per gebeurtenis.

2.1 Indien de huurder schade toebrengt aan derden, zowel letselschade als materiele schade komt dit voor rekening van de huurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade welke een huurder toebrengt aan derden.

2.2 Het gebruik van het materiaal is geheel voor eigen risico van huurder en gebruikers; de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of ongerief – van welke aard dan ook – aan de zijde van huurder en gebruikers. Het dragen van een zwemvest/reddingsvest is aan te raden, indien u anders wenst is dit geheel op eigen verantwoording. Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van een zwemvest/reddingsvest. Het gebruik van een waterdichte zak/ton is geheel voor eigen risico van de huurder en gebruikers: de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.

Artikel 9. Deelname aan sup/kano activiteiten. 1. Deelname aan sup activiteiten/sup lessen is op eigen risico. Sup & watershop is niet aansprakelijk voor enig letsel of enig letsel aan derden. Bij beschadiging, verlies of diefstal aan de sup en toebehoren is de huurder aansprakelijk.